Klimabevidsthedens barrierer
- En rapport om bæredygtighedens etik
Klima- og Energiministeriet 16. november 2009
Vores største problem i dag er ikke en manglende bevidsthed omkring faren ved den globale opvarmning. Problemet er snarere, at vi som individer har så umådelig svært ved at se, hvordan vi skal omsætte denne viden til handling.
Paulus’ berømte sentens: “Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg” er blevet sand på et plan, vi ikke hidtil har forestillet os.
“Klimabevidsthedens barrierer” handler om denne nye magtesløshed og peger på, hvad vi hver især kan gøre ved den.
Bogen koncentrerer sig om to typer af barrierer: de erkendelsesmæssige barrierer (vi kan hverken se eller mærke den globale opvarmning; vi må stole på forskerne) og de ideologiske eller psykiske barrierer, som blokerer vores handlinger og optræder under tre former: Fatalismen eller skæbnetroen der er et negativt menneskesyn udtrykt i en mistillid til politiske beslutninger og styringsinstrumenter; ubetydelighedskomplekset, som udtrykker usikkerhed om egen indsats - og ikke mindst kortsynetheden, som er udtryk for en fortrængning af fremtidens trusler.

Titel: Klimabevidsthedens barrierer
Forfattere: Peter Kemp & Lisbeth Witthøfft Nielsen
Redaktør: Rasmus Kragh Jakobsen

Links til pdf versioner: Dansk (2,2 MB) og English (680 KB)

Forord af klima- og energiminister Connie Hedegaard:

Klimaet og det personlige ansvar
I medierne hører vi om oversvømmelser, storme og vandmangel i andre dele af verden.
Men herhjemme? Jovist, stormen rusker da om efteråret, og vi har haft nogle våde vintre. Men har vejret ikke altid været ustadigt i Danmark, tænker man. Kan det virkelig være udtryk for, at vi mennesker er ved at lave helt grundlæggende om på klimaet?
Det er udfordringen i en nøddeskal. Hvis man ikke lige har fået oversvømmet kælderen, så vil vi danskere i første omgang møde klimaforandringerne som højere forsikringspolicer og dyrere mad i supermarkedet. Eller som geologiprofessor Minik Rosing engang har formuleret det: De fleste danskere vil møde klimaforandringerne i form af en rudekuvert.
Vi vil også se og mærke forandringerne i vores omgivelser. Men de vil være ’usynlige’ og ’umærkelige’ i den forstand, at det vil være svært at se forbindelsen mellem den enkelte hændelse og de komplekse mekanismer, der ligger bag.
Kan vi ikke tage den lidt med ro? Cool it, som Bjørn Lomborg sorgløst prædiker.
Andre fortvivler og spørger: Hvad kan jeg overhovedet selv stille op over for alt det?
Men hverken skødesløs fatalisme eller handlingslammelse er løsningen. For begge dele blokerer for handling. Jeg er politiker, ikke forsker. Men videnskaben er utvetydig: Der er et problem, endog et meget stort problem. Og vi mennesker har skabt det. Derfor har vi også et ansvar for at handle – ikke mindst over for vores børn og børnebørn, som vil blive ramt langt hårdere end os selv.
Kan politikerne så ikke bare fikse det? Nej. Selvfølgelig skal politikerne gå foran og skrue på de store håndtag. Men det ville ende med et mareridt af detailstyring og forbudstyranni, hvis vi skulle klare det alene fra Christiansborg, EU og FN.
Udfordringen fra klimaforandringerne er så stor, at alle dele af samfundet bliver nødt til at løfte – politikere, virksomheder og ikke mindst hver enkelt borger. Og mennesker vil faktisk gerne gøre det rigtige, hvis de ved, hvad det rigtige er, og ikke er lammet af angst eller bilder sig selv og andre ind, at vi bare kan lade stå til og løbe risikoen på kommende generationers vegne.
Med denne rapport peger Peter Kemp og Lisbeth Witthøfft Nielsen på nogle af de fysiske og psykiske barrierer, som afholder det enkelte menneske fra at handle. Det er et sobert, tankevækkende og vigtigt bidrag til debatten. For jo mere vi ved om barriererne, også dem inde i os selv, desto bedre kan vi forholde os til dem. Og erkendelsen er første forudsætning for at handle, så vi hver især løfter vores personlige ansvar i forhold til klimaforandringerne.
- Connie Hedegaard

Foreword to 'The barriers to climate awareness' by Minister for Climate and Energy Connie Hedegaard:

The climate and personal responsibility
We hear in the media about floods, storms and water shortages in other parts of the world. But here at home? Well, it certainly blows a blustery storm in the autumn, and we’ve had our fair share of wet winters, admittedly. But has the weather no always been unsettled in Denmark, so the thought goes. Can it really be a reflection of the fact that we humans are radically altering the climate?
That’s the challenge in a nutshell. For anyone who has not had their basement flooded, we Danes will initially encounter climate change as higher insurance premiums and more expensive food in the supermarket. Or as professor of geology Minik Rosing once formulated it: Most Danes will encounter climate change in the shape of a window envelope.
We also will see and notice the changes in our surroundings, but they will be ’invisible’ and ’imperceptible’, in the sense that it will be hard to see the connection between individual events and the complex mechanisms underlying them. Can’t we just take it easy a bit? ”Cool it”, as Bjørn Lomborg preaches in his carefree manner. Other people despair, asking: What on earth can I do in the face of all this? But neither casual fatalism nor paralysis is the solution, because both act as a block to action.
I’m a politician, not a scientist. But the science is clear-cut: There is a problem, a very big problem even. And we humans have created it. That’s why we also have a responsibility to act, not least for the sake of our children and grandchildren, who will be effected far harder than ourselves.
So can’t the politicians just fix things? No. Of course, the politicians must take the lead and make all the grand gestures. But it would all end in a nightmare of micromanagement and tyrannical bans if we had to cope single-handedly from the front benches of Christiansborg, the EU and the UN.
The challenge posed by climate change is so great that all parts of society will have to do their bit–politicians, companies and, above all, each individual citizen. And people actually want to do the right thing if they know what the right thing is, and are not paralyzed by fear or delude themselves and others into thinking that we can just let things take their own course and run that risk on behalf of future generations.
In this report, Peter Kemp and Lisbeth Witthøfft Nielsen highlight some of the physical and psychological barriers deterring the individual from acting. It is a sober, thought-provoking and important contribution to the debate, for the more we know about the barriers, including those within ourselves, the better we can relate to them. And acknowledgement is the first prerequisite to action, so that each of us individually delivers on our personal responsibility in relation to climate change.
- Connie Hedegaard

Copyright: Klima- og Energiministeriet